Praca po pedagogice kulturalno oświatowej
   
 • alcatel 4100 vs
 • belfast directory
 • jak zmniejszyc jeansy
 • d750i soft
 • strona 3800
 • granulat srebrny, półfabrykaty srebrne, srebro
  Praca w prywatnych domach jako opiekunka do w Polsce dziecka
  Praca na cały etat Tarnowskie Góry
  praca licencjacka o organizacji pozytku publicznego
  praca przy budowie huty w reyä‘arfjörä‘ur
    granulat srebrny, półfabrykaty srebrne, srebro

  Temat: brak uprawnień pod koniec stażu
  Witam!zwracam sie z prośbą do tych nauczycieli co wiedza jak mam postąpić w takiej oto sytuacji: w 2006 roku skończyłam studia na kierunku pedagogika ze specjalnością kulturalno - oświatową, w suplemencie dodanym do dyplomu posiadam uprawnienia do pracy w placówkach op-wych, rozpoczynając szukanie pracy konsultowałam sie z kuratorium gdzie mogę podjąć prace i powiedziano mi, że miedzy innymi w świetlicy szkolnej. Udało ... i okazuje sie że 5 lat pracowali bez pełnych uprawnień i im tez cofają awans a ja tracę tylko rok! w związku z tym rozpoczęłam kurs kwalifikacyjny z pedagogiki op-wych i...
  Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=3233  Temat: Zespół Szkół Ekonomicznych
  dwie bliźniacze szkoły, (tzw. preparandy, czyli szkoły przygotowujące do nauki w seminariach pedagogicznych) katolicka i ewangelicka. W momencie powrotu Pszczyny do Polski, to z nich utworzono w 1922r. decyzją Sejmu Śląskiego, państwowe seminarium nauczycielskie męskie. W 1934r. zostaje przekształcone w liceum pedagogiczne, które z przerwą (1939-1945) działa do 1970r. Szkoła na całej przestrzeni swojego istnienia wychowała wiele roczników młodych, solidnie do pracy przygotowanych nauczycieli. Jednocześnie stanowiła ważną placówkę życia kulturalnego i narodowego w mieście i regionie. Od 1968 roku szkoła przechodzi przeobrażenia zmieniając profil swojej specjalizacji z pedagogiki na ekonomię (Liceum Ekonomiczne, Liceum...
  Źródło: effthebest.fora.pl/a/a,3.html


  Temat: ZALICZENIE
  PEDAGOGIKA SPOŁECZNA 1. Teoretyczne podstawy pracy kulturalno-oświatowej (pojęcie instytucji upowszechniania kultury; rodzaje instytucji upowszechniania kultury i ich społeczne zadania, metody i formy realizacji celów działalności kulturalno-oświatowej; ewolucja pracy kulturalno-oświatowej (od pracy oświatowej do animacji społeczno-kulturalnej) Animacja społeczno-kulturalna w społecznościach lokalnych (cele i bariery animacji s-k; fazy /etapy/ s-k; animacja jednostek i małych grup; skutki animacji s-k; osoba animatora: działacz, pracownik, kreator sytuacji animacyjnych) ... wybrać 1 lub 2 problemy społeczne, będziemy o nich prowadzić dyskusję i oddawać wypracowania (na ostatnich zajęciach) Literatura: 1. Borowska T., Pedagogika wobec zagrożeń, kryzysów i nadziei, Kraków 2002. 2. Frąckowiak T . (red.), Koncepcje pedagogiki społecznej, Poznań 1996. 3. Kawula S. (red.), Pedagogika społeczna. Dokonania - aktualność - perspektywy, Toruń 2003. 4. Lepalczyk I., Pilch T. (red.), Pedagogika społeczna, Warszawa 1995 Cichosz M., Polska pedagogika społeczna w latach 1945- 2003. Wybór tekstów źródłowych, Tom I i II, Toruń 2004. 5. Marynowicz-Hetka E. (red.), Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, t. 1. i 2., Warszawa 2006/7 6. Przecławska A .(red.), Pedagogika społeczna - kręgi poszukiwań, Warszawa 1996. 7. Przecławska A., Theiss W. (red.), Pedagogika społeczna. Pytania o XXI wiek, Warszawa 2000. 8. Trempała E., Panorama pedagogiki społecznej, Bydgoszcz 1999.
  Źródło: pedagogikazima.fora.pl/a/a,93.html


  Temat: Notatki...
  Pedagogika jest nauką o wychowywaniu człowieka. Elementy ujęcia strukturalno-formalnego: -kryteria wyodrębnienia nauki:przedmiot,język,metoda -działy pedagogiki -subdyscypliny pedagogiczne -dziedziny wychowania Przedmiot-obiekt i zakres badania. Metoda-sposób opisu i wyjaśniania badanych zjawisk. Język-podstawowe pojęcia używane w nauce np.w pedagogice:edukacja,wychowanie,nauczanie,historyczny rozwój tych pojęć. Działy pedagogiki: 1.pedagogika ogólna-ogólna charakterystyka epistomologiczno-metodologiczna dyscypliny(edukacji). 2.historia wychowania-historia myśli pedagogicznej i rozwoju instytucji oświatowych. 3.teoria nauczania(dydaktyka)-charakterystyka procesu nauczania-uczenia się. 4.teoria wychowania-charaktrystyka procesu wychowania socjalizacji. 5.pedagogika porównawcza(komparastyka)-porównanie polskiego systemu oświatowego z innymi. Subdyscypliny pedagogiczne-kryterium wyodrębnienia:rodzaj praktyki (specjalności pedagogiczne) 1.Pedagogika resocjalizacyjna 2.Pedagogika opiekuńcza 3.Praca socjalna 4.Doradztwo zawodowe 5.Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne 6.Pedagogika katechetyczna 7.Pedagogika kulturalno-oświatowa 8.Pedagogika społeczna(?) 9.Pedagogika dorosłych-andragogika(?) Dziedziny wychowania-zakresy działalności wychowawczej(w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym) Ujęcie podmiotowe(psychologiczne,jednostkowe): 1.Wychowanie moralne 2.Wychowanie umysłowe 3.Wychowanie estetyczne 4.Wychowanie fizyczne 5.Wychowanie politechniczne,manualne Ujęcie przedmiotowe(kulturowe,cywilizacyjne) 1.Wychowanie przez społeczeństwo,religię 2.Wychowanie przez naukę 3.Wychowanie przez sztukę 4.wychowanie przez sport i rekreację 5.Wychowanie przez pracę
  Źródło: pedagogikazima.fora.pl/a/a,24.html


  Temat: Konspekt 89-98 bardziej szczegółowy
  KONSPEKT STR.89-98 1. Założenia metodologiczne i praktyczne pedagogiki społecznej -centrum zainteresowania pedagogiki społecznej(bezpośrednie układy życia jednostek, grup ich aspekty rozwojowe i wychowawcze, których człowiek doświadcza w różnych fazach egzystencji) - metodologia(aktywizacja i przemyślane kształtowanie społeczności lokalnych, organizowanie środowisk wychowawczych wg. zasad pedagogiki, rozbudzanie sił indywidualnych i zbiorowych by środowisko wychowawcze i działalność w nim była optymalna) - żywa reakcja pedagogiki społecznej na niesprawiedliwości i zróżnicowania społeczne, kulturowe, oświatowe (poznawcza i praktyczna postawa pedagogów społecznych w XIX i XX w.) - działania pedagogów społecznych w okresie zaborów (zasada humanistycznej powinności, miłosierdzia, równości społecznej, demokracji i równości szans) - dyrektywy metodologiczne: a) rozpatrywanie rzeczywistości społeczno-wychowawczej w układach lokalnych i ponadlokalnych b) ped. społ. powinna żywo reagować na aktualne zjawiska, nowe potrzeby społ., wychowawcze, kulturalne różnych warstw społ. na zmianę poziomu życia - silna działalność pedagogów w okresie międzywojennym ( poszukiwanie nowych terenów praktyki wych. poza szkołą w środowisku życia dzieci i młodzieży) 2. Pedagogika społeczna wobec aktualnych potrzeb społecznych i edukacyjnych - koncentracja na środowisku życia jednostek oraz na instytucjach celowo powołanych do realizacja zadań wychowawczych - pedagogika społeczna pedagogiczną teorią i praktyką środowiska ( instytucje społeczne traktowane jako środowisko ludzkiego życia) - rozwój cywilizacyjny- nowe problemy społeczne 3. Praca socjalna w pedagogice społecznej - wspólne cechy ( hasła sprawiedliwości i równości) - praca socjalna ( kształtowanie umiejętności radzenia sobie ... pracy socjalnej ( aktywizowanie, stymulowanie, wysuwanie bodźców pozytywnie działających na jednostkę) - praca socjalna nieodłącznie związana z procesem wychowania (przygotowanie jednostek do samoczynnego oferowania pomocy) - dwie płaszczyzny pracy socjalnej ( ukryta- przewidywanie więzi społecznych, jawna- ułatwianie jednostce przystosowania się do wspólnoty, w której żyje) - zasady pedagogiki społecznej (idea podmiotowości, sprawiedliwości, pomocniczości, edukacji społecznej) - rola pracownika socjalnego
  Źródło: reso2007.fora.pl/a/a,66.html


  Temat: teoretyczne podstawy wiedzy o AK - samopomoc
  Są jeszcze niemcy ale ja ich chyba nie rozumiem. Polska: Początki animacji jako odzew na zagrożenie dziedzictwa kulturalnego kraju. (w latach powojennych) duży wpływ pedagogiki kultury ( co kolwiek to oznacza) ... i metodzie WARSZAWA Godlewski (wydział polonistyki) Stworzenie warunków gdzie ludzie mogą tworzyć swoja kulturę, gdzie realizują swoje potrzeby kulturalne, mogą sie rozwijać. Punktem wyjścia jest dla niego antropologia kulturowa ( a ... kreatywności. Kopczyńska (warszawa wydział pedegogiczny) ogólnie powtarza za francuzami. nacisk na integrację/partycypację, wytworzenie współpracy. I poprzez tą współpracę osiągnięcie samorealizacji. aby ludzie podejmowali działalność twórczą. i chyba coś mówi o czasie wolnym ale nie potrafimy tego rozwinąc. Jankowski to ten co mówił,że animacja zrywa z upowszechnianiem kultury ale cała jego książka była bardzo w duchu pracy kulturalno-oświatowej. Czyli animacja dla niego to oczywiście ożywianie, pobudzanie, kreacja i takie tam ale tez praca kulturalno-oświatowa łącząca sie bezpośrednio z upowszechnianiem kultury. c.d.n.
  Źródło: animkiuj.fora.pl/a/a,246.html


  Temat: Kurs pedagogiczny na filologii polskiej
  Studia stacjonarne trzyletnie (licencjat) Studia te mają charakter zawodowy. Przygotowują one do zawodu nauczyciela polonisty w szkole podstawowej. Blok przedmiotów pedagogicznych i zawodowych jest obowiązkowy. Licencjat kończy się przedłożeniem pracy dyplomowej, ... literatury oraz językoznawstwa i metodyki nauczania, umożliwiającymi podjęcie pracy w szkole średniej (gimnazjum i liceum) oraz (absolwenci studiów licencjackich) w szkole podstawowej. Absolwent magisterskich studiów polonistycznych jest też przygotowany do podjęcia pracy naukowej. Absolwent filologii polskiej zna przynajmniej jeden nowożytny język obcy i łacinę. Jest także wyposażony w umiejętności informatyczne na poziomie podstawowym. Absolwenci magisterskich studiów filologii polskiej, którzy wybrali jedną ze specjalizacji (teatrologiczną, filmoznawczą, folklorystyczną, tekstologiczno-edytorską, językoznawczą) mają możliwości pracy w wyspecjalizowanych instytucjach kultury, oświaty i nauki (teatry, muzea, pracownie kulturalno-oświatowe, pracownie słownikowe). Absolwenci specjalności kulturoznawczej uzyskują pełne kwalifikacje filologa polskiego poszerzone o znajomość współczesnej problematyki wiedzy o kulturze i sztuce w perspektywie historycznej i teoretycznej. Obowiązkowo wybierane - wskazane powyżej - specjalizacje wiedzę tę dodatkowo poszerzają. Daje to szansę pracy w środkach masowego przekazu, teatrach, wydawnictwach itp., a także w placówkach oświatowych. Takie informacje są na stronie UMK. Wynika z tego, że przynajmniej po licencjacie powinniśmy móc uczyć w szkole podstawowej. !!!!!!!!!!
  Źródło: umkc.pl/viewtopic.php?t=3663


  Temat: Piosenka jest dobra na wszystko...
  ... Muzyczną Polskiego Radia Nagrodą za całokształt twórczości na 20-lecie pracy artystycznej za "wrażliwość i liryczne postrzeganie świata". 20 lat temu, ich piosenka zaistniała po raz pierwszy na antenie "Trójki". Raz dwa...
  Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=135


  Temat: Notatki...
  Ujęcie strukturalno-formalne pedagogiki Definicja: Pedagogika jest nauką o wychowaniu człowieka Elementy ujęcia strukturalno-formalnego Kryteria wyodrębnienia nauki: przedmiot, język, metoda Działy pedagogiki Subdyscypliny pedagogiczne Dziedziny wychowania Kryteria wyodrębnienia nauki: przedmiot, język, metoda Przedmiot – obiekt i zakres badania. Język – podstawowe pojęcia używane w nauce, np. w pedagogice: edukacja, wychowanie, nauczanie, historyczny rozwój tych pojęć. Metoda – sposób opisu i wyjaśniania badanych zjawisk. Działy pedagogiki (nauk pedagogicznych, nauk o wychowaniu) 1.Pedagogika ogólna 2.Historia wychowania 3.Teoria nauczania (dydaktyka) 4.Teoria wychowania 5.Pedagogika porównawcza (komparatystyka) Działy pedagogiki – cd. (przedmioty studiowania na kierunku) 1. Pedagogika ogólna – ogólna charakterystyka epistemologiczno – metodologiczna dyscypliny (edukacji). 2. Historia wychowania – historia myśli pedagogicznej i rozwoju instytucji oświatowych. 3. Teoria nauczania (dydaktyka) – charakterystyka procesu na - uczania-uczenia się. 4. Teoria wychowania – charakterystyka procesu wychowania, socjalizacji. 5. Pedagogika porównawcza (komparatystyka) – porównanie polskiego systemu oświatowego z innymi. Subdyscypliny pedagogiczne – kryterium wyodrębnienia: rodzaj praktyki (specjalności pedagogiczne) 1.Pedagogika resocjalizacyjna, 2.Pedagogika opiekuńcza, 3.Praca socjalna 4.Doradztwo zawodowe, 5.Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne, 6.Pedagogika katechetyczna, 7.Pedagogika kulturalno-oświatowa, 8.Pedagogika społeczna (?) 9.Pedagogika dorosłych – andragogika (?). Dziedziny wychowania – zakresy działalności wychowawczej (w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym) ... sport i rekreację, 5.Wychowanie przez pracę Literatura: 1. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, (red.), Pedagogika, Warszawa 2003, tom.1. 2. S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa 1992. 3. B. Śliwerski, Współczesne teorie i...
  Źródło: pedagogikazima.fora.pl/a/a,24.html


  Temat: historia sztuki
  mogą szukać zatrudnienia przede wszystkim w muzeach, urzędach i przedsiębiorstwach konserwatorskich, galeriach sztuki, a także w szkolnictwie (po odbyciu dodatkowych studiów pedagogicznych lub kursu pedagogicznego), mediach oraz w instytucjach prowadzących działalność kulturalno-oświatową
  Źródło: mojeitwojeuczucia.fora.pl/a/a,206.html


  Temat: Regulamin Praktyk Zawodowych
  z różnymi stanowiskami pracy; -   zdobywanie doświadczeń w samodzielnym i zespołowym wykonywaniu obowiązków zawodowych. Rozdział III Organizacja studenckich praktyk zawodowych § 3 1.   Praktyki powinny odbywać się w wybranej przez studenta instytucji w Polsce lub za granicą, której profil działania zapewnia zrealizowanie celów praktyk. 2.   Przez instytucje, o których mowa w ust. 1. rozumie się w szczególności: placówki kulturalno-oświatowe, tj. domy kultury, ... praktykach pedagogicznych, jeżeli zasady odbywania praktyk pedagogicznych ustalone w standardach kształcenia nauczycieli odpowiadają wymogom określonym w regulaminie praktyk zawodowych. 3.   Student odbywa praktyki w terminie nie późniejszym niż szósty semestr studiów. ... danej placówce regulaminów i dyscypliny pracy; -   prowadzenie, zgodnie z niniejszym regulaminem, właściwej dokumentacji, stanowiącej jeden z warunków zaliczenia praktyki; § 6 1.   Nadzór nad praktykami sprawuje opiekun praktyk powołany przez ... 6.   Opiekun składa sprawozdania z praktyk Prorektorowi ds. Dydaktyki i Wychowania. § 7 W przypadku naruszenia przez studenta w sposób rażący dyscypliny pracy, Zakład pracy może zażądać od Uczelni odwołania studenta...
  Źródło: gajowy.fora.pl/a/a,55.html


  Temat: Rozpoznajmy się - nasze buźki dawniej i dzisiaj
  ... ( warsztaty i szkolenia rehabilitantów - Kudowa Zdrój-Wrocław 2004) - Jak radzić sobie ze stresem w pracy dziennikarskiej- relaks i asertywność. (wykład i pokaz warsztatu podczas Ogólnopolskich Warsztatów dla Dziennikarzy i...
  Źródło: sukces.fora.pl/a/a,247.html


  Temat: Szkolenie Animatorów dla dzieci
  SZKOLENIE DLA ANIMATORÓW ZABAW DLA DZIECI MOŻLIWOŚĆ NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY Czas trwania szkolenia: 2 dni po 8 godzin = 16 godzin Termin: 21, 22 Listopada 2009 r. Uprawnienia: Zaświadczenie o ukończeniu kursu. Umiejętności i wiedza na temat pracy animatora zabaw dla dzieci – daje możliwość pracy podczas imprez, plenerowych, przyjęć urodzinowych, pikników, obozów dla dzieci. Cel szkolenia: Uzyskanie praktycznych umiejętności z zakresu prowadzenia ... Adiutor: agencja pośrednictwa pracy, wpisana do Krajowego Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Nauczeni doświadczeniem z lat poprzednich przygotowaliśmy szkolenie, dzięki któremu każdy może poznać warsztat pracy animatora zabaw dla dzieci, poznać ciekawe, oryginalne ... WSPÓŁPRACY! Czas trwania szkolenia: 2 dni po 8 godzin Termin: 21-22.11.2009 godzina 9:00-17:00 Miejsce: Toruń, klub Kameleon, Tuwima 9 Uprawnienia: Zaświadczenie o ukończeniu kursu. Umiejętności i wiedza na temat pracy animatora zabaw dla dzieci – daje możliwość pracy podczas imprez, plenerowych, przyjęć urodzinowych, pikników, obozów dla dzieci. Cel szkolenia: Uzyskanie praktycznych umiejętności z zakresu prowadzenia zabaw, podczas imprez dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Forma szkolenia: Zajęcia wykładowo-warsztatowe. Ćwiczenia, praca w grupach, w parach. Koszt szkolenia: 200 zł brutto od osoby Cena obejmuje : 16 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, kawę, herbatę, poczęstunek. Certyfikat ukończenia kursu Program szkolenia: I. Podstawy animacji. 1. Założenia animacji. 2. Grupa docelowa animacji: określenie wieku, proporcji płci, poziomu zintegrowania, warunków prowadzenia animacji, potrzeb technicznych. II. Gry i zabawy integracyjne. 1. Współpraca z partnerem. 2. Koordynacja ... o wykładowcach: 1. Magister pedagogiki kulturalno-oświatowej, animator kultury, filmoznawca. Absolwent studiów podyplomowych UMK – pedagogika kultury, instruktor teatralny teatru DoSkutku, reżyser i scenarzysta, realizator projektów artystycznych i kulturotwórczych, copywriter radiowy, instruktor fotografii, filmoznawca. Praktyk działań animacyjnych i kulturotwórczych, konstruktor szczudeł, instruktor szczudlarstwa. 2. Magister pedagogiki, instruktorka tańca, od 3 lat nauczycielka tańca dzieci w wieku od 5 roku życia. 3. Magister polonistyki, trener PR. 4. Praktyk...
  Źródło: umkc.pl/viewtopic.php?t=10704


  Temat: SZKOLENIE DLA ANIMATORÓW ZABAW DLA DZIECI
  Czas trwania szkolenia: 2 dni po 8 godzin = 16 godzin Termin: 21, 22 Listopada 2009 r. Uprawnienia: Zaświadczenie o ukończeniu kursu. Umiejętności i wiedza na temat pracy animatora zabaw dla dzieci – daje możliwość pracy podczas imprez, plenerowych, przyjęć urodzinowych, pikników, obozów dla dzieci. Cel szkolenia: Uzyskanie praktycznych umiejętności z zakresu prowadzenia zabaw, podczas imprez dla dzieci w wieku przedszkolnym i ... przygotowaliśmy z myślą o młodych osobach, które chciałyby pracować podczas imprez dla dzieci – pikników, festynów, przyjęć urodzinowych. Organizatorem szkolenia jest Centrum Adiutor: agencja pośrednictwa pracy, wpisana do Krajowego Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Nauczeni doświadczeniem z lat poprzednich przygotowaliśmy szkolenie, dzięki któremu każdy może poznać warsztat pracy animatora zabaw dla dzieci, poznać ciekawe, oryginalne scenariusze zabaw i gier. W programie znalazły się miedzy innymi zajęcia: plastyczne, taneczne, teatralne. Zależało nam na tym, aby kandydaci na animatorów nauczyli się kreatywnego organizowania czasu dzieciom. MOŻLIWOŚĆ NAWIĄZANIA DALSZEJ WSPÓŁPRACY! Czas trwania szkolenia: 2 dni po 8 godzin Termin: 21-22.11.2009 godzina 9:00-17:00 Miejsce: Toruń, klub Kameleon, Tuwima 9 Uprawnienia: Zaświadczenie o ukończeniu kursu. Umiejętności i wiedza na temat pracy animatora zabaw dla dzieci – daje możliwość pracy podczas imprez, plenerowych, przyjęć urodzinowych, pikników, obozów dla dzieci. Cel szkolenia: Uzyskanie praktycznych umiejętności z zakresu prowadzenia zabaw, podczas imprez dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Forma szkolenia: Zajęcia wykładowo-warsztatowe. Ćwiczenia, praca ... 2. Grupa docelowa animacji: określenie wieku, proporcji płci, poziomu zintegrowania, warunków prowadzenia animacji, potrzeb technicznych. II. Gry i zabawy integracyjne. 1. Współpraca z partnerem. 2. Koordynacja ruchowa. 3. Wspólne rozwiązywanie problemów. 4. Zaufanie i współzawodnictwo. III. Elementy dramy ... własną inwencję uczestników oraz na wszelkie ich wnioski i pytania. Uczestnicy szkolenia powinni posiadać swobodny strój oraz obuwie na miękkiej podeszwie. Informacja o wykładowcach: 1. Magister pedagogiki kulturalno-oświatowej, animator kultury, filmoznawca. Absolwent studiów podyplomowych UMK – pedagogika kultury, instruktor teatralny teatru DoSkutku, reżyser i scenarzysta, realizator projektów artystycznych i kulturotwórczych, copywriter radiowy, instruktor fotografii, filmoznawca. Praktyk działań animacyjnych i kulturotwórczych, konstruktor szczudeł, instruktor szczudlarstwa. 2. Magister pedagogiki, instruktorka tańca, od 3 lat nauczycielka tańca dzieci w wieku od 5 roku życia. 3. Magister polonistyki, trener PR. 4. Praktyk animacji kultury - praktyk w zakresie robienie ogromnych baniek...
  Źródło: umkc.pl/viewtopic.php?t=10781   
    Home
  Preston64
  Prof Ryn
   
   
  Gdyby wszystkie małpy potrafiły się nudzić, zostałyby ludźmi. Johann Wolfgang von Goethe
  Ekspert to ktoś, kto ma coraz większą wiedzę w coraz mniejszym zakresie, aż wreszcie wie absolutnie wszystko o niczym. Bloch Augustyn (ur. 1929)
  I świat ten cały był giełdą bez Boga. Zygmunt Krasiński (1812 - 1859)
  Fatetur facinus, qui iudicium fugit - przyznaje się do winy, kto unika sądu.
  Gdy tylko coś się nie udaje, to mówi się, że był to eksperyment. Robert Penn Warren